بارم بندي درس ديني و قرآن( 2) پايه دوّم متوسطه

 • - از هر دانش‌آموز در هر نوبت حدّ اقل 3 بار و هر بار حداقل 5 تا 7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزش يابي به عمل مي‌آيد.         ( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده ، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.
 • - در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفّظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حدّ اكثر يك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.
 • - در صورتي كه دانش‌آموز آيات را به صورت مقطع و مكرّر بخواند از 5/0نمره تا 1نمره از نمره قرائت او كسرمي‌شود.
 • - چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمره قرائت او افزوده مي‌شود.

1- قرائت قرآن كريم (4 نمره):

الف: ارزشيابي مستمر -
( نمونه ي برگه ارزشيابي مستمر در صفحه 51 كتاب معلّم آمده است)  

از هر دانش‌آموز در هر نوبت حدّ اقل3 بار از معناي آيات پرسش مي‌شود ، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطر يك نمره دارد كه به ميزان صحّت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخّص مي‌شود.

2- درك معناي آيات قرآن كريم 
 ( 3 نمره ) :

 • - سؤال هايي که دبير در هنگام تدريس يا پايان آن و يا در جلسات بعدي مي پرسد .
 • - فعّاليّت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکّر ، جمع آوري اطلاّعات، تفکيک ، انديشه در آيات و ... مشخّص شده اند.
 • - سوال و فعّاليّت هاي مربوط به  انديشه و تحقيق  با توجه به توانايي دانش آموز در پاسخ گويي (در اين بخش به دفتر کار دانش آموز نمره اي تعلّق نمي گيرد.)

3- پاسخ به سؤال‌ها و فعّاليّت‌هاي داخل و پايان هر درس
 (جمعاً 9 نمره) شامل :

4 - مشاركت در فعاليت هاي کلاسي و كار‌ گروهي (2نمره ).

5- زيبايي ونظم دفتر كار( 2 نمره)

تذكر : دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود  فعّاليّتهاي ادبي،  هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق‌العاده به نمره مستمر آنها (تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت  تحت  عنوان «خلاقيّت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.

1- امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره):

از هر دانش‌آموز درهر امتحان پاياني حدود دو ونيم صفحه از آيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآن‌كريم كه دبير محترم معيّن نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزشيابي مستمر انجام مي گيرد.

ب: ارزش يابي پاياني

2- امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره)

شهريور

نوبت دوّم

نوبت اوّل

درس

بخش اوّل

2

5

4

اوّل و دوّم

مرحله اوّل

2

3

سوم و چهارم

5

9

پنجم تا نهم

3

2

-

دهم

مرحله دوّم

3

-

يازدهم و دوازدهم

مرحله سوّم

2

3

-

سيزدهم و چهاردهم

2

3

-

پانزدهم و شانزدهم

16

16

16

جمع

تذكّرات :

الف - مبحث خمس درصفحه 186 تا اوّل ماليات درصفحه188 براي دانش آموزان اهل سنّت حذف مي باشد.

ب - موارد زير درارزش يابي ها لحاظ نشود :

1 - کلّيّه پيشنهادها ، ياد آوري ها ، گام ها ، پاورقي ها و بخش های برای مطالعه

2- فعّاليّت ها: شامل نمونه يابي درصفحات 15 ، 23 و156- ذکرنمونه ها درصفحه 141- کشف عوامل درصفحه 189

تفکّر در صفحات63 ،70 و174- خودکاوي درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقايسه در صفحه 102-

تطبيق درصفحات132 ، 150 ، 159 ، 176 و181- بررسي درصفحات140 ، 148 ، 172 ، 185- پيام آيات درصفحه 161 همفکری درصفحه 137 - بيان نمونه ها درصفحه 138

3- متن صفحات 34 ، 36 و شعر صفحة 65

4- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

ج - حفظ کردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلکه برداشت و استنباط از آن ها اهمّيّت دارد. براي مثال ، نبايد از دانش آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي درباره توبه بنويسند؛ بلکه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش‌آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

د - آياتي که ترجمه آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمه اين آيه ها درارزش يابي ها مورد سؤال قرار گيرد. هم چنين نبايد از کلمات و لغاتي که تداعي کننده درس عربي است سؤال شود.

 

 

بارم بندي درس ديني و قرآن (3) پايه ي سوّم

 • - از هر دانش‌آموز در هر نوبت حدّ اقل 3 بار وهر بار حدّ اقل 5 تا 7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزش يابي به عمل مي‌آيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.
 • - در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاصّ عربي را صحيح تلفظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حداكثريك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.
 • - درصورتي كه دانش‌آموز آيات را به صورت مقطّع و مكرر بخواند از 5/0نمره تا 1نمره از نمرة قرائت او كسر مي‌شود.
 • - چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده مي‌شود.

1- قرائت قرآن كريم
 (4 نمره):

الف: ارزشيابي مستمر -
( نمونه ي برگه ارزش يابي مستمر در صفحه 51 كتاب معلّم آمده است)  

ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حدّ اقل3 بار ازمعناي آيات پرسش مي‌شود، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي‌شود.

2- درك معناي آيات قرآن كريم
  ( 3 نمره ) :

 • - سؤال هايي که دبير در هنگام تدريس يا پايان آن و يا در جلسات بعدي مي پرسد .
 • - فعّاليّت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکر ، جمع آوري اطّلاعات، تفکيک ، انديشه در آيات و ... مشخص شده اند.
 • - سؤال و فعّاليّت هاي مربوط به  انديشه و تحقيق با توجّه به توانايي دانش آموز در پاسخ گويي (در اين بخش به دفتر کار دانش آموز نمره اي تعلق نمي گيرد.)

3- پاسخ به سئوال‌ها و فعّاليّت‌هاي داخل و پايان هر درس
(جمعاً 9 نمره) شامل :

4 - مشاركت در فعّاليّت هاي کلاسي و كار‌ گروهي (2نمره ).

5- زيبايي ونظم دفتر كار( 2 نمره)  

تذكّر : دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود  فعاليتهاي ادبي ، هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت  تحت  عنوان «خلاّقيّت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.

1-       امتحان قرائت قرآن (4 نمره) :درامتحان پاياني نوبت اوّل ،ازهردانش‌آموز حدود دو و نيم صفحه از آيات شريفه ي كتاب درسي امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه ي نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر پايه هاي اوّل و دوّم انجام مي گيرد.

ب ـ ارزش يابي پاياني
 نوبت اوّل :

     2-  امتحان کتبي (16 نمره)

دروس

اوّل تا سوّم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

5

5

6

تذکر: دروس ششم تا هشتم براي دانش آموزان اهل سنّت حذف مي باشد و به جاي آن ازسه درس اوّل کتاب ضميمه امتحان گرفته مي شود.  

 

دروس

اوّل تا پنجم

ششم تا هشتم

نهم و دهم

يازدهم و دوازدهم

سيزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

 

پ _ ارزش يابي پاياني نوبت دوّم و شهريور

تذکّرات :

تذکّر 1 : دروس ششم تا دوازدهم براي دانش آموزان اهل سنّت حذف است وبه جاي آن ازکتاب ضميمه بر اساس جدول فوق امتحان گرفته مي شود.

تذکر2 :
دبيران محترم وطرّاحان سؤال به نکات مندرج در ابتداي کتاب درسي با عنوان «چند نکته ي مهم درباره ي ارزش يابي» توجه نمايند و موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :

1-  كلّيّه پيشنهادها ، يادآوري‌ها ، گام‌ها ، پاورقي‌ها
2- فعاليت ها : شامل تکميل درصفحه ی 11 - نمونه يابی درصفحات 193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ، 220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبيق در صفحات 61 و 175 - خودکاوي در صفحات 140 و 195 - مقايسه در صفحه ی 148 - برنامه ريزي در صفحه ی 156 - انديشه در صفحه ی 169 - طبقه بندي در صفحات 215 و219 راه حل در صفحه ی 223- شناسايي عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180
6- اشعار : درصفحات 41 ، 48 ، 51
7- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است .
8- پاورقي ها

تذکّر3 : حفظ کردن عين آيات وروايات به جز مواردي که درکتاب تعليمات ديني وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد از دانش آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي درباره توبه بنويسند . بلکه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

تذکّر4 : آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزش يابي ها مورد سؤال قرار گيرد. هم چنين نبايد از کلمات و لغاتي که تداعي کننده درس عربي است سؤال شود. 

 

+ نوشته شده توسط سلام در پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 2:0 |